top of page

Ons aanbod

De benadering van Familia Forte is holistisch. Er wordt met alle leden van het gezin gesproken, om de harmonie te herstellen en op die manier vanuit verschillende gezichtspunten een beeld te krijgen van de problematiek die speelt en de invloed die het heeft op de andere leden van het gezin. Daarna kan worden beoordeeld welke hulp(verlener) en welke behandeling het beste aansluiten bij het gezin om de harmonie te herstellen en problemen op te lossen.

bij kindbegeleiding 

Nadat het kind bij ons is aangemeld, vindt er eerst een kennismakingsgesprek en een intake plaats, waarbij gekeken wordt wat er speelt, welke problemen voorliggend zijn en welke vragen het gezin en/ of het kind zelf heeft.  Hiervoor wordt er met zowel het kind als met de ouders gesproken en soms met andere betrokkenen rondom het kind. De benadering zal holistisch en systemisch van aard zijn. Daarnaast kan het soms nodig zijn nader onderzoek te verrichten bij het kind. Dat kan deels bij Familia Forte plaatsvinden en in een aantal situaties zal er worden verwezen naar organisaties die specifieke kennis in huis hebben en verder onderzoek kunnen doen. Zodra er overeenstemming is over de doelen van de begeleiding, wordt er een behandelplan opgesteld en gaan we aan de slag. Het is vooraf helder hoeveel sessies de hulp ongeveer in beslag gaat nemen en door middel van (tussentijdse) evaluaties, worden alle betrokkenen meegenomen in het proces. Tijdens een evaluatie kan ook besloten worden dat er doorverwezen moet worden, dat het proces meer tijd in beslag gaat nemen of dat de hulpverlening eerder afgerond kan worden. Het doel is altijd dat alle betrokkenen achter de (gezamenlijk genomen) beslissingen staan.

bij gezinsbegeleiding

Ook bij de gezinsbegeleiding is de aanpak holistisch en systemisch van aard. Welke invloed oefenen gezinsleden uit op elkaar? Wat moet er binnen het gezin veranderen, zodat er een positief effect richting alle gezinsleden zal ontstaan? Wat zijn de triggers binnen het gezin en wat is aanleiding voor disfunctioneren of conflict? Wat is het patroon? Er wordt bij gezinsbehandelingen gewerkt aan het vergroten van het inzicht bij alle betrokkenen, onder andere door patronen inzichtelijk te maken en samen te ontdekken welke oorzaken het disfunctioneren van het gezin kent. Hiernaast wordt gekeken naar de krachten van het gezin en de zaken die goed lopen. Doel is om deze kracht te vergroten. Hiervoor worden er vooral ook praktische handvatten aangereikt, waar het gezin mee aan de slag gaat. Wekelijks wordt gemonitord hoe het gaat en of er vooruitgang wordt geboekt. Indien nodig kan er tijdig worden bijgestuurd en extra worden ondersteund. Het aanbod van Familia Forte wordt op maat afgestemd op de vraag van het gezin.

na (echt)scheiding 

Familia Forte zoekt actief naar mogelijkheden om, na scheiding, het ouderschap op een positieve manier samen vorm te geven. Dit door ouders weer te leren om met elkaar in gesprek te gaan, beter samen te werken en te werken aan meer betrokkenheid van beide ouders bij de opvoeding van de kinderen. Het doel is veelal de band tussen ouders en de kinderen te versterken en als ouders elkaar waar nodig te steunen bij de opvoeding van de kinderen en dit zoveel mogelijk weer in harmonie en gezamenlijkheid op te pakken. Het kan vóórkomen dat er tijdens het proces opnieuw gekeken moet worden naar de invulling van het ouderschapsplan. Dit zal dan met beide ouders worden besproken en eventueel met toestemming van beide, worden gewijzigd. Ook kan het nodig zijn te beginnen met begeleide omgang tussen ouder en kind, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de diensten van Omgangshuis Drenthe van Jenny Wijntje, zij houdt op vrijdagmiddagen ook praktijk in Groningen.

bottom of page