top of page

complexere problematiek bij kinderen en jongeren 

Familia Forte houdt zich bezig met complexe (gedrags)problematiek bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. We vinden het belangrijk beide ouders te betrekken bij de behandeling van het kind. Ouders worden gehoord en eventueel gesteund of begeleid bij het leren omgaan met de problematiek van hun kind.

 

Familia Forte werkt bij de begeleiding van de kinderen of jongeren nauw samen met het hele gezin. Ouders worden ondersteund bij de problematiek die ze met hun kind ervaren en gestimuleerd hun kind te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling.

 

De invloed die het gedrag van het kind op de andere kinderen in het gezin heeft of op de ouders heeft, wordt uitvoerig besproken. Samen met ouders wordt vervolgens bekeken wat het gezin nodig heeft om tot gedragsverandering te komen. Naar aanleiding daarvan wordt er een behandelplan opgesteld.

 

Ook als het kind problemen ervaart met andere kinderen op school, is dit gespreksonderwerp en wordt er in overleg met kind, ouders en school gekeken wat er nodig is om het contact met de andere kinderen te verbeteren.

 

Vanuit Familia Forte zijn over het algemeen 2 hulpverleners betrokken bij het gezin. Een orthopedagoog die onderzoek doet bij het kind en het kind behandelt en een psycholoog die de ouders ondersteunt en kijkt wat het gezin nodig heeft om met de problematiek van het kind om te gaan en gedragsverandering bij het kind te bewerkstelligen of aan te moedigen.

 

 

Aanmelden kan via het contactformulier op de website, telefonisch (bij geen gehoor kan er in worden gesproken op de voicemail) of per mail. Binnen een week zal er telefonisch contact met u worden opgenomen om een afspraak te maken voor een kennismakings- en intakegesprek.

 

Jeugdhulpverlening wordt bij Familia Forte vergoed, na verwijzing door de huisarts, het CJG of het WIJ team.

 

Voor de verwijzer:

Verwijzing naar Familia Forte vanuit de gecontracteerde, vergoede zorg, kan als het om de meer complexe problematiek gaat dat niet vanuit het basisteam in 5 gesprekken kan worden opgepakt.

 

Er kan middels diagnostisch onderzoek worden onderzocht wat er met het kind/ de jongere aan de hand is en wat er nodig is om het kind beter te laten functioneren of zich beter te laten voelen. Bij de behandeling van het kind/ de jongere vinden we het belangrijk methodisch te werk te gaan.

bottom of page